Szukaj
 
Interwencje programowe 

1.       INTERWENCJE PROGRAMOWE 

Pracownicy pionu Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Warszawie i 38 Powiatowych Stacji Sanitarno- Epidemiologicznych woj. mazowieckiego koordynują i realizują interwencje programowe, autorskie oraz proponowane przez Główny Inspektorat Sanitarny, zmierzające do podniesienia wiedzy i wykształcenia prawidłowych postaw w różnych dziedzinach zdrowotnych i sanitarnych. Programy edukacyjne realizowane są w placówkach oświatowo-wychowawczych, zakładach opieki zdrowotnej i w środowiskach lokalnych.

1.1     INTERWENCJE PROGRAMOWE OGÓLNOPOLSKIE   

 

1.1.1 PROGRAM OGRANICZANIA ZDROWOTNYCH NASTĘPSTW PALENIA TYTONIU
W  POLSCE 
 

Program Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce


    Od 2007 roku Państwowa Inspekcja Sanitarna jest koordynatorem działań w ramach Narodowego „Programu Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce” na lata 2008 – 2013.

Cel główny - zmniejszanie zachorowań, inwalidztwa i zgonów wynikających z palenia tytoniu (choroby układu krążenia, oddechowego, nowotwory itp.) w Polsce poprzez zmniejszenie ekspozycji na dym tytoniowy.

Zadania

Zadanie 1. Zmiana klimatu społecznego i zachowań w stosunku do palenia tytoniu poprzez wielopłaszczyznowe populacyjne działania informacyjno-edukacyjne.

Zadanie 2. Nadzór organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej nad wyrobami tytoniowymi. Prowadzenie badań monitoringowych i urzędowej kontroli zawartości substancji szkodliwych dla zdrowia w wyrobach tytoniowych wprowadzanych do obrotu handlowego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zadanie 3. Zapobieganie paleniu tytoniu przez dzieci i młodzież oraz programy edukacyjne dla dzieci i młodzieży propagujące modę na niepalenie.

Zadanie 4. Realizacja programów profilaktyki palenia tytoniu i leczenia uzależnienia od tytoniu w zakładach opieki zdrowotnej. Działalność Telefonicznej Poradni Pomocy Palącym.

Zadanie 5. Ograniczanie palenia tytoniu i działania edukacyjne prowadzone w środowisku żołnierzy zawodowych, pracowników wojska i ich rodzin.

Zadanie 6. Zmiana klimatu społecznego i zachowań w stosunku do palenia tytoniu wśród funkcjonariuszy i pracowników służby więziennej oraz osób osadzonych w zakładach penitencjarnych.

Zadanie 7. Ograniczenie palenia tytoniu w środowisku zawodowym i rodzinnym funkcjonariuszy służb resortu spraw wewnętrznych i administracji.

Zadanie 8. Wyeliminowanie ekspozycji na dym tytoniowy w miejscach pracy.

Zadanie 9. Wdrażanie ekonomicznych i administracyjnych stymulatorów ograniczania konsumpcji wyrobów tytoniowych.

Zadanie 10. Doskonalenie systemu prawnego regulującego zachowania konsumenckie

i działania przedsiębiorców obecnych na rynku wyrobów tytoniowych. Kontrolowanie przestrzegania zakazu reklamy i promocji wyrobów tytoniowych.   

    Na bazie Rządowego Programu Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu ,  na rok 2010 opracowany jest  WOJEWÓDZKI MAZOWIECKI PROGRAM OGRANICZANIA ZDROWOTNYCH NASTĘPSTW PALENIA TYTONIU, w którym uwzględniając główne Zadania planowane są różne przedsięwzięcia.


Realizacja

ZADANIE 1

Zmiana klimatu społecznego i zachowań w stosunku do palenia tytoniu poprzez wielopłaszczyznowe populacyjne działania informacyjno – edukacyjne.


1.    Organizacja „Światowego Dnia bez Tytoniu” – 31 maja (poniedziałek) - ogólnokrajowa kampania edukacyjna; termin:    maj - czerwiec 2010 r.

2.    Kampania społeczna skierowana do kobiet planujących ciążę, ciężarnych i młodych matek - ogólnokrajowa kampania edukacyjna; termin: maj - lipiec 2010 r.

3.    Ekspozycja wystawy pt. „Ostrzeżenia Zdrowotne”; termin: marzec – październik  2010 r.

4.    „Światowy Dzień Rzucania Palenia” – 19 listopada 2010 r. (czwartek) – ogólnokrajowa kampania społeczna dla osób palących; termin: listopad - grudzień 2010 r.

5.    Organizowanie lokalnych koalicji władz, instytucji, organizacji pozarządowych itp. na rzecz zdrowego środowiska wolnego od dymu tytoniowego w miejscach pracy i miejscach użyteczności publicznej; termin: styczeń – grudzień 2010 r.

6.    Organizowanie konferencji (w tym prasowych), narad, szkoleń:

•    narady i szkolenia pracowników pionu Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia z woj. mazowieckiego dotyczące realizacji „Programu Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu” w roku 2010 oraz inauguracji podsumowań poszczególnych edycji programów edukacyjnych: „Nie pal przy mnie proszę”, „Znajdź właściwe rozwiązanie”, „Czyste Powietrze Wokół Nas”; termin: styczeń 2010 r., wrzesień - październik 2010 r.

•    Konferencja „Wybrane aspekty zdrowia prokreacyjnego”; termin: 21 kwietnia 2010 r.


ZADANIE 3

    Zapobieganie paleniu tytoniu przez dzieci i młodzież oraz programy edukacyjne dla dzieci

i młodzieży propagujące modę na niepalenie.


Realizacja krajowych programów edukacyjnych:

1.    „Czyste powietrze wokół nas” - dla dzieci w wieku przedszkolnym, ich rodziców

i opiekunów. Program w II edycji ( rok szkolny 2009/2010) realizowany jest przez 36% przedszkoli na terenie województwa mazowieckiego.

2.    „Nie pal przy mnie proszę” - dla dzieci w wieku szkolnym, ich rodziców                   i opiekunów. Program w I edycji ( rok szkolny 2009/2010) realizowany jest przez ok. 10% szkół podstawowych (klasy I-III) na terenie województwa mazowieckiego.

3.    „Znajdź właściwe rozwiązanie” - dla uczniów szkół gimnazjalnych, ich rodziców     i opiekunów. Program w I edycji ( rok szkolny 2009/2010) realizowany jest przez ok. 8% szkół podstawowych (klasy IV-VI) i 14,5% szkół gimnazjalnych na terenie województwa mazowieckiego.

    ZADANIE 4

    Realizacja programów profilaktyki palenia tytoniu i leczenia uzależnienia od tytoniu w zakładach opieki zdrowotnej. Działalność Telefonicznej Poradni Pomocy Palącym.


•    popularyzowanie informacji o działalności Telefonicznej Poradni Pomocy Palącym (TPPP)  0 801 108 108 (pn. - pt. 11.00 – 19.00), podczas wszelkiego rodzaju kontaktów z odbiorcami działań prozdrowotnych,


    ZADANIE  8

    Wyeliminowanie ekspozycji na dym tytoniowy w miejscach pracy.


•    monitorowanie przestrzegania zakazu palenia tytoniu w zakładach pracyi miejscach objętych przepisami prawa dotyczącymi zakazu palenia tytoniu (placówki wychowawczo-oświatowe, zakłady opieki zdrowotnej, zakłady gastronomiczne) w oparciu o art. 5 ustawy z dn. 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych, Dz. U. z 1996 r. Nr 10, poz. 55, z późn. zm.


Materiały i publikacje towarzyszące realizacji programu – 
DO POBRANIA TUTAJ 

1.1.2 „CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS” 

    Pierwsze lata życia dziecka to złoty okres w jego rozwoju, toteż działania edukacyjne, pobudzanie rozwoju intelektualnego i społecznego dziecka, przynoszą najlepsze rezultaty. Dlatego Państwowa Inspekcja Sanitarna, z inicjatywy Głównego Inspektora Sanitarnego rozpoczęła realizację programu przedszkolnej edukacji antytytoniowej pt. „Czyste powietrze wokół nas”, który został objęty honorowym patronatem Minister Edukacji Narodowej, Stowarzyszenia na Rzecz Dzieciństwa Wolnego od Tytoniu, Rzecznika Praw Obywatelskich a także Rzecznika Praw Dziecka.  

  Program dostosowany jest do możliwości rozwojowych i intelektualnych dzieci. Został on opracowany przez zespół ekspertów zajmujących się problematyką tytoniową i jest odpowiedzią na stale obniżający się wiek dzieci eksperymentujących z tytoniem oraz powszechnym biernym narażeniem na dym tytoniowy już od momentu poczęcia.
      Program ma charakter profilaktyczny i jest pierwszym etapem nabywania wiedzy na temat szkodliwości dymu tytoniowego. Jego głównym celem jest wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy oraz wzrost wiedzy rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy. Program ma również za zadanie wykształcić u dzieci umiejętności rozpoznawania różnych źródeł dymów, zwiększyć wrażliwość dzieci na szkodliwość dymu papierosowego, a także podnieść poziom  wiedzy na temat skutków palenia papierosów. Program skierowany jest do dzieci w wieku 5-6 lat uczęszczających do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach oraz ich rodziców i opiekunów.
      Za realizację programu odpowiedzialni są dyrektorzy oraz wyznaczeni przez nich pracownicy przedszkoli. Koordynatorami na poziomie krajowym, wojewódzkim i powiatowym są pracownicy Pionu Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
      Program opracowano w wersji, na którą składa się pięć zajęć. Poszczególne zajęcia
ukierunkowane są na różne formy aktywności dziecka sześcioletniego: zabawy twórczej, tematycznej, grupowej, konstrukcyjnej. 

Tytuły zajęć: 
- wycieczka,
- co i dlaczego dymi, 
- jak się czuję kiedy dymi papieros, 
- co się dzieje gdy ludzie palą papierosy, 
- jak unikać dymu papierosowego,  


      Zajęcia mają charakter  warsztatowy. Ta forma dostarcza dzieciom najwięcej okazji  do uczenia się przez doświadczenie. W programie uwzględniono   następujące   aspekty  pracy  warsztatowej: 
 

1. metody aktywizujące, które stanowią zachętę dla dzieci do aktywnego sprawdzenia dostarczonej im wiedzy, także własnych wartości, postaw (wycieczka, narysuj i napisz - diagnoza wiedzy, „burza mózgów” – dzieci mówią co dymi, dlaczego dymi, ćwiczenia respiracyjne – oddychanie w różnych zdrowych miejscach, drama – zabawa w kwiatki, piosenka – postać smoka Dinka, zabawa w pociąg - ilustracje do historyjki, znaczki – „NIE PAL PRZY MNIE”) 
 

2. praca w małych grupach - dzieci współpracują ze sobą, prowadzą dialogi,  konfrontują wiedzę.
Ta forma pracy jest szansą do zaktywizowania dzieci nieśmiałych oraz treningu asertywności,

3. wspierająca rola nauczyciela - nauczyciel, który zamierza aktywizować dzieci, powinien mieć świadomość konieczności koncentracji na dziecku a w związku z tym przyjmuje role doradcy, koordynatora, który  wspiera dziecko w działaniu. 

     W województwie mazowieckim adresatami I edycji programu jest ok. 14000 dzieci, z wybranych 360 klas przedszkolnych, ich rodzice i opiekunowie. Wezmą oni udział w cyklu zajęć oraz spotkań o charakterze warsztatowym. Program będzie realizowany przez cztery kolejne lata przy pomocy materiałów edukacyjnych.  

5 marca 2009 r w Przedszkolu Nr 241 w Warszawie odbyła się konferencja inaugurująca program. W spotkaniu uczestniczyli m.in.: Marek MICHALAK - Rzecznik Praw Dziecka, Jan Orgelbrandt- z-ca Głównego Inspektora Sanitarnego; prof. Janusz Szymborski - doradca Rzecznika Praw Obywatelskich, przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej, władz samorządowych
i oświatowych. Przedstawienie przygotowane przez dzieci i opiekunowie rozpoczęło konferencję.
  

 

1.1.3   „TRZYMAJ FORMĘ”
 

Celem programu jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej i ich rodzin poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia
i zbilansowanej diety. 
 

Program adresowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych (klasy I-III), szkół podstawowych ( klasy V-VI) i ich rodziców, opiekunów. 


Realizatorzy
 

        pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej na poziomie wojewódzkim i powiatowym,  

        Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny,  

        Państwowi Powiatowi Inspektorzy Sanitarni,  

        Pracownicy Pionu Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia,  

        Pracownicy Pionu Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku oraz Higieny Dzieci
i Młodzieży, 
 

        koordynatorzy szkolni, 

        wychowawcy klas, 

        nauczyciele: biologii, wychowania fizycznego, przyrody, matematyki, chemii, języka polskiego, informatyki, plastyki, techniki, religii, historii, geografii, języka angielskiego, niemieckiego, fizyki, muzyki, nauczania początkowego, wychowania do życia w rodzinie,  

        pedagodzy,  

        psychologowie, 

        opiekunowie świetlic,  

        pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania,  

        lekarze (internista, pediatra), 

       dietetyk,     

        opiekunowie kół teatralnych,  

        Rada Rodziców,  

        opiekunowie szkolnych kół PCK,  

        pracownicy bibliotek,  

      właściciel sklepiku szkolnego. 

 

Działania zasadnicze w 2008 r. w woj. mazowieckim:  

       zorganizowano 320 szkoleń  dla 6360 uczestników: szkolnych koordynatorów i realizatorów programu, nauczycieli, rodziców i uczniów, pielęgniarek oraz pracowników innych pionów PSSE,  

       odbyły się 203  narady, w których uczestniczyło 1454 osób realizujących program: dyrektorzy szkół, realizatorzy programu, członkowie rady pedagogicznej, pedagodzy, pielęgniarki, opiekunowie świetlic i stołówek szkolnych oraz przedstawiciele mediów,  

        edukacja młodzieży odbywała się poprzez instruktaże, pokazy i ćwiczenia oraz prelekcje
i pogadanki, 
 

        realizację programu monitorowano poprzez wizytacje szkół – 224 (27,5%* w odniesieniu do    816 szkół deklarujących przystąpienie do programu).       

 

Działania wzmacniające w 2008 r. w woj. mazowieckim:

      ekspozycje wizualne – 1 009
    imprezy prozdrowotne (rajdy
   piesze i rowerowe, imprezy   
   taneczne, imprezy szkolne z 
  
   udziałem rodziców, happeningi) - 
  
   395,
    konkursy plastyczne,    recytatorskie,   kulinarne,
  
wiedzy –    516,
    opracowywanie prezentacji    
   
multimedialnych z pokazem   
   własnych wyników badań – 166,

   opracowywanie własnych badań     ankietowych na temat stanu   zdrowia rówieśników – 123, 

        organizacja przedstawień i inscenizacji teatralnych – 49,

 

Ponadto: 

 

        ukazało się 47 artykułów w prasie lokalnej i szkolnej (z 56 przekazanych redakcjom),

        wyemitowano 7 informacji radiowych, 5 w telewizjach kablowych,  

        zamieszczono 65 informacji na stronach internetowych. 

 

W 2008 r. w zakresie realizacji programu nawiązano współpracę z przedstawicielami lokalnych władz samorządowych, mediami lokalnymi, przedstawicielami Kuratorium Oświaty, przedstawicielami szkół, ośrodkami sportu i rekreacji, prywatnymi zakładami pracy. 

Zasięg działań programowych 

        W II edycji 2007/2008, która zakończyła się w czerwcu 2008 uczestniczyło 585 placówek, w tym:  

        szkół podstawowych - 190 (12 % z 1757 szkół podstawowych na terenie  woj. mazowieckiego) 

        szkół gimnazjalnych- 395 (53,6 % z 860 gimnazjów na terenie woj. mazowieckiego) 

 

Działania programowe w placówkach oświatowo - wychowawczych objęły: 

   59 371    uczniów                                                 

   28 905 rodziców i opiekunów

Informacja nt. badania przeprowadzonego pod kierunkiem Głównego Inspektora Sanitarnego Pana dr. Andrzeja Wojtyłę oraz Zastępcę Głównego Inspektora Sanitarnego Pana dr. Przemysława Bilińskiego:

Ewaluacja programu edukacyjnego "Trzymaj Formę!" (link)

                                

 1.1.4  „RADOSNY UŚMIECH, RADOSNA PRZYSZŁOŚĆ” 

Celem programu jest dostarczenie wiedzy i kształtowanie umiejętności na temat właściwych nawyków zdrowotnych i higienicznych dotyczących jamy ustnej.  

 

 

Adresowany do uczniów klas II szkół podstawowych. Ponadto odbiorcami programu były dzieci przedszkolne  5-6 letnie, dzieci z klas „0”, I, III, IV szkół podstawowych oraz rodzice dzieci.  

Realizatorzy programu: wychowawcy klas, pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania,  nauczyciele, pedagodzy, lekarze stomatolodzy,  opiekunowie Kół PCK.  

Partnerzy: dyrektorzy szkół podstawowych, Zarząd Rejonowy PCK, Poradnie Stomatologiczne, Wojewódzkie Centrum Stomatologii, Zespół Państwowych Szkół Plastycznych, Starostwo Powiatowe, Urzędy Miast i Gmin, Domy Kultury, Świetlica Miejsko-Parafialna, Sekcja ds. Informacji i Marketingu WSSE, HDiM WSSE i PSSE, Dyrektor Szkoły Muzycznej, Rada Rodziców, Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Firma Krynica Witamin, Media.  

Zasadnicze działania w 2008 r. w woj. mazowieckim:  

        Zorganizowanie 7 szkoleń dla 192 koordynatorów i realizatorów programu. 

        Przeprowadzenie 96 narad z 395 dyrektorami szkół, koordynatorami programu, pielęgniarkami środowiska nauczania i wychowania, 

        Udzielono 277 instruktaży dla 518 koordynatorów i realizatorów programu, 

        Dystrybucja materiałów edukacyjnych, 

        Edukacja dzieci poprzez: prelekcje, pogadanki, instruktaże, pokazy i ćwiczenia prawidłowego szczotkowania zębów, emisje filmu, gry zabawy, konkursy, ekspozycje wizualne,  

        Liczba wizytowanych jednostek – 324 (20,82%). 

 

Dodatkowe działania wzmacniające program w 2008 r.:  

        konkurs plastyczny „Zęby Myj, Radośnie Żyj”,  

        popularyzacja w mediach lokalnych: artykuły
w prasie -13, informacje w radio-6, 
 

        informacje w TV kablowej -2, 

        informacje na stronie internetowej – 19,  

        imprezy prozdrowotne – 140, 

        przedstawienia teatralne – 51, 

        wycieczki edukacyjne do Poradni Stomatologicznych - 50,  

∙    przeglady stomatologiczne – 6.                                                                                                     

 

Zasięg programu w 2008 r. w woj. mazowieckim: 

        edukacją objęto 43 171 uczniów klas II, z ogólnej liczby uczniów klas II - 51578 co stanowi 83,7% wszystkich uczniów klas II,  

        ponadto 1648 dzieci z innych klas szkoły podstawowej i placówek,  

        program realizowany był w 1456 szkołach podstawowych z 1556 szkół tego typu
w województwie mazowieckim objętych nadzorem, co stanowi 93,57%, 
 

        ponadto był realizowany w Zespole Szkół Specjalnych, Świetlicy Miejsko-Parafialnej, Oddziale Pediatrii, Miejskim Ogrodzie Jordanowskim, Ośrodku Szkolno-Wychowawczym

 

1.1.5  „WOLNOŚĆ ODDECHU- ZAPOBIEGAJ ASTMIE”  


Cel: uświadomienie rodzicom i opiekunom dzieci znaczenia wczesnej profilaktyki astmy oraz stworzenie dzieciom zagrożonym możliwości optymalnej jakości życia. Zmiana percepcji astmy jako choroby upośledzającej rozwój i fizyczną aktywność dzieci w wieku szkolnym oraz dostarczenie informacji rodzicom, nauczycielom i pielęgniarkom środowiska nauczania i wychowania jak postępować z dzieckiem astmatycznym. 
 

Program adresowany jest do rodziców uczniów klas I – III szkół podstawowych, samych uczniów oraz ich nauczycieli.  

Realizatorzy: pracownicy Pionu OZ i PZ WSSE i PSSE, pielęgniarki środowiska nauczania
|i wychowania, koordynatorzy szkolni. 
 

Działania zasadnicze w woj. mazowieckim w 2008 r.:  

        zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia przez OZ i PZ WSSE dla 50 powiatowych koordynatorów,  

        zorganizowanie przez OZ i PZ PSSE 9 szkoleń z udziałem lekarzy alergologów dla szkolnych koordynatorów programu, pielęgniarek środowiska nauczania i wychowania, nauczycieli
i pedagogów – 94 uczestników, 

        zorganizowanie i przeprowadzenie  narad z dyrektorami szkół podstawowych, dyrektorem NZOZ Szkol-Med., szkolnymi  koordynatorami, pielęgniarkami środowiska nauczania i wychowania - 20 narad dla 138 uczestników,  

        współpraca z lekarzami alergologami, 

        edukacja rodziców: 159 spotkań dla 6 763 rodziców, 

        edukacja uczniów:  26 053,  

        dystrybucja materiałów edukacyjnych, 

        monitoring programu poprzez wizytacje – 131, 

 

Ponadto prowadzone były następujące działania wzmacniające: 

        popularyzacja programu poprzez: ukazanie się 6 artykułów w prasie lokalnej, 3 audycji w radiu 

     i 2 w TV kablowej, 3 i formacji w Internecie,  

        ekspozycje wizualne w szkołach w szkołach i w PSSE – 254 plakaty  

        571 projekcji filmu o astmie,  

        podczas edukacji dzieci wykorzystywane były różne metody: wspólne czytanie książeczki „W klasie z Jasiem”, inscenizacje, gry i zabawy, konkursy, praca z Internetem, projekcje filmów, konkursy. 

 

Zasięg programu w 2008 r. w woj. mazowieckim: 

       Liczba powiatów realizujących program – 24 z 38 na Mazowszu, 

        liczba szkół objętych programem - 350,

        liczba dzieci objętych programem –  26 053.  

 

1.1.6  „PROFILAKTYKA HIV/AIDS– rok 2009/2010 

W 2009 roku kontynuowano realizację Krajowego Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV (zapoznaj się z
PROGRAMEM), podejmując zadania dotyczące profilaktyki pierwszorzędowej zakażeń HIV w ramach ograniczania rozprzestrzeniania się zakażeń HIV oraz Zapewnienia odpowiedniego dostępu do informacji, edukacji i usług w zakresie profilaktyki HIV/AIDS.
Podejmowano także działania w zakresie kampanii społecznej „Wróć bez HIV”. Jej celem było zmniejszenie liczby nowych zakażeń HIV drogą kontaktów seksualnych oraz promocja wykonywania testów w kierunku HIV. Zakończenie kampanii nastąpiło 1 grudnia 2009 roku – podczas Światowego Dnia Walki z AIDS. Ze względu na specyfikę adresatów kampanii, kierowano działania edukacyjne do pracowników oraz klientów biur podróży, targów turystycznych, podróżnych korzystających z PKP / PKS, klientów stacji benzynowych etc.  Rozszerzenie grupy odbiorców stało się możliwe ze względu na multimedialny charakter kampanii. Wykorzystywano w niej spoty radiowe oraz telewizyjne, reklamy, internetowe oraz bilboardy, plakaty, ulotki, kalendarze, pakiety edukacyjne z wklejonymi prezerwatywami.

Zasadnicze działania:
Realizacja działań związanych z profilaktyką HIV/AIDS w 2009 roku była ściśle powiązana
z kampanią: „Wróć bez HIV”, wykorzystywano także elementy informacyjne kampanii „Daj szansę swojemu dziecku, nie daj szansy AIDS”. Duży nacisk, jak co roku, położono na obchody
Światowego Dnia Walki z AIDS.  W wyżej wymienionych działaniach przeprowadzono:
∙     4 konferencje prasowe dla 32 dziennikarzy,
∙    41 narad dla dyrektorów szkół, koordynatorów szkolnych, dyrektorów placówek kulturalno- oświatowych, przedstawicieli Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych, redaktorów naczelnych, pracowników Inspekcji Sanitarnej, kierowników Bibliotek Publicznych, przedstawicieli władz samorządowych - ogółem 118 osób,
∙    6 szkoleń dla pracowników służby zdrowia, policji, straży pożarnej -  198 osób oraz 7 szkoleń dla uczniów  - 373 osoby.

Wygłoszono:
∙    121 prelekcji na temat profilaktyki HIV/AIDS do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, rodziców, studentów – 3 549 osób,
∙    633 pogadanek do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, rodziców, pracowników zakładów pracy, osób w wieku 18-39 lat, pacjentów, poborowych - łącznie 13 097 osób .                            


Przeprowadzono:
∙    50 konkursów (wiedzy, plastyczne, Olimpiady) dla około 5 945 uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz wojewódzki konkurs na zakładkę do książki, w którym udział wzięły 22 powiaty / 54 uczniów,
∙    3 imprezy edukacyjno- muzyczne dla uczniów i społeczności lokalnej (łącznie około 1000 osób); m.in. cykliczna impreza w Szydłowcu pt. „AIDS, alkoholowi, narkotykom, nikotynie - mówimy nie” , skierowana do uczniów szkół gimnazjalnych i  ponadgimnazjalnych. Celem zorganizowanej imprezy było przekazywanie wiedzy na temat HIV/AIDS, uświadomienie młodym ludziom, że stosowanie używek  zmniejsza zdolność podejmowania racjonalnych decyzji. Podczas imprezy m.in. odbyła się prezentacja multimedialna PPIS w Szydłowcu pt.: „Edukacja zdrowotna w szerzeniu się zakażeń wirusem HIV”, zaprezentowano także spektakl teatralny w wykonaniu uczniów klasy LO „Król wschodzącego słońca”, który tematyką  wpisywał się w obchody Światowego Dnia Walki z AIDS. W imprezie wzięło udział około 300 osób. Innym przykładem imprezy prozdrowotnej może stać się Forum dla Zdrowia pod hasłem „Ludzie z HIV/AIDS żyją wśród nas” w Żurominie, w której udział wzięło ok. 150 osób. W trakcie trwania Forum nastąpiło rozstrzygnięcie i wręczenie nagród z konkursów: plastycznego, konkursu na reportaż oraz konkursu wiedzy na temat HIV/AIDS. Można było wysłuchać również interesującej prelekcji na temat zagrożeń związanych z uzależnieniem od narkotyków.

Zorganizowano:
∙    80 punktów informacyjnych w placówkach oświatowo- wychowawczych, zakładach służby zdrowia, bibliotekach, na uczelniach, PSSE woj. mazowieckiego dla społeczności lokalnej – około 7 000 osób,
∙    250 form wizualnych dla uczniów, nauczycieli, pacjentów zakładów służby zdrowia, pacjentek Poradni „K”, pracowników w zakładach pracy, pracowników i interesantów PIS oraz Urzędów Miast i Gmin - około 26 000 osób,
∙    2 widowiska teatralne (IV Przegląd Sztuk Teatralnych „Porozmawiajmy o AIDS”, zorganizowany przez PSSE w Sokołowie Podlaskim oraz I Przegląd Sztuk Teatralnych pod hasłem „Wiedza przeciw HIV” zorganizowany przez PSSE w Garwolinie) z udziałem młodzieży szkolnej -  169 osób -  dla około 400 widzów,
∙    72 apele w szkołach dla 2 550 uczniów,
∙    telefon zaufania, który funkcjonował w PSSE w Siedlcach podczas obchodów Światowego Dnia Walki z AIDS.
∙    konferencję „AIDS – wczoraj, dziś, jutro” w Płocku, do udziału w której zaproszono dyrektorów szkół, pedagogów, psychologów, pielęgniarki, położne, przedstawicieli szkół wyższych i instytucji  – łącznie 90 osób. W czasie konferencji omawiano m.in. politykę państwa dotyczącą zapobiegania zakażeniom HIV oraz aspekty medyczne HIV/AIDS.

  
Dodatkowe działania wspomagające:

Na mocy porozumienia pomiędzy Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego
a Wojewodą Mazowieckim, w imieniu którego działa Mazowieckie Centrum Zdrowia Publicznego oraz Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w Warszawie, powołano Wojewódzki Zespół ds. Realizacji Krajowego Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV. Jego działanie ma wzmocnić profilaktyczne oddziaływanie dotyczące zapobiegania zakażeniom HIV.
Pracownicy Oddziału Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia WSSE w Warszawie uczestniczyli w pracach Zespołu ds. oceny testów z trzech etapów Olimpiady Wiedzy o HIV/AIDS, która była zorganizowana w 2009 roku na terenie Mazowsza przez Departament Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. W Olimpiadzie brała udział młodzież licealna z 7 szkół realizujących program „Szkoła Promocji Zdrowia”. Olimpiada przebiegała w trzech etapach: klasowym, szkolnym i międzyszkolnym. W tym roku hasłem Olimpiady było motto: „Ryzyko znasz- wybór należy do Ciebie”. Stacje powiatowe brały udział w organizacji olimpiady na swoim terenie.

W ramach Porozumienia Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna zorganizowała    Wojewódzki Konkurs na zakładkę do książki pt.: „Wiem, jak unikać zakażenia HIV”. Konkurs był skierowany do młodzieży szkół gimnazjalnych na terenie województwa mazowieckiego. Uczestnicy mieli za zadanie zaprojektowanie zakładki do książki, z przekazem dotyczącym profilaktyki HIV/AIDS. Na konkurs na etapie wojewódzkim wpłynęło 36 prac z 22 powiatów woj. mazowieckiego, nad konkursowymi zakładkami pracowało 54 uczniów i 40 opiekunów z 34 placówek szkolno – wychowawczych. Ciekawa forma graficzna, jaką była zakładka, miała przyczynić się do zainteresowania się młodych ludzi tematyką profilaktyki HIV, co w następstwie może przełożyć się na minimalizację podejmowania zachowań ryzykownych oraz uświadomienie sobie połączeń pomiędzy stylem życia a ryzykiem zakażenia HIV.

Zapraszamy do zapoznania się ze zwycięskimi pracami - link do prezentacji multimedialnej.


„PROFILAKTYKA HIV/AIDS" – rok 2010

W 2010 roku kontynuowana jest realizacja Krajowego Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV oraz podejmowane są działania w zakresie kampanii społecznej prowadzonej przez Krajowe Centrum ds. AIDS pt. „Daj szansę swojemu dziecku, nie daj szansy AIDS”. 
Głównym celem kampanii jest zachęcenie kobiet, które planują macierzyństwo lub oczekują dziecka, do rozważenia wykonania testu w kierunku HIV. Takie badanie może uchronić poczęte dziecko przed zakażeniem w przypadku, gdy zakażona jest matka.

KAŻDA KOBIETA W CIĄŻY MA PRAWO DOMAGAĆ SIĘ ZROBIENIA TESTU.


Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym, tj. rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (Dz. U. Nr 139, poz. 1142)     badania w kierunku HIV są świadczeniem gwarantowanym i są finansowane ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia. Przepisy te dotyczą także kobiet w ciąży. Oznacza to, że lekarz prowadzący ciążę ma obowiązek zaproponować wykonanie badania w kierunku HIOV w ramach środków NFZ.

Szczegółowe informacje na temat kampanii można uzyskać na
STRONIE   


 

1.1.7   „PROGRAM PIERWOTNEJ PROFILAKTYKI WAD CEWY NERWOWEJ”  

Cel programu: zapobieganie wczesnym wadom cewy nerwowej u noworodków poprzez wprowadzenie nawyku suplementacji diety kobiet w okresie rozrodczym odpowiednią dzienną dawką kwasu foliowego.  

Program adresowany jest do dziewcząt i kobiet w wieku rozrodczym. Ponadto odbiorcami działań programowych w województwie mazowieckim są: 

        uczennice i uczniowie szkół gimnazjalnych oraz studentki,  

        pacjentki zakładów opieki zdrowotnej,  

        osoby zamierzające zawrzeć związek małżeński,  

        rodzice uczniów,  

        dyrektorzy oraz kadra pedagogiczna szkół,  

        przedstawiciele samorządów lokalnych,  

        przedstawiciele placówek służby zdrowia:  

        lekarze, pielęgniarki i położne, 

        pracownicy PSSE, 

        specjaliści bhp w zakładach pracy, 

        właściciele i pracownicy zakładów pracy, 

        ogół społeczeństwa. 

 

Realizatorzy:  

        specjaliści oz i pz PSSE i WSSE,  

        lekarze specjaliści (ginekolodzy i pediatrzy), 

        pielęgniarki i położne, 

        szkolni koordynatorzy programu (pedagodzy, nauczyciele biologii i wychowania do życia w rodzinie, pielęgniarki, dyrektorzy), 

        psycholodzy, 

        specjaliści bhp w zakładach pracy,  

        edukatorzy w poradniach przedmałżeńskich. 

 

Działania zasadnicze w 2008 r. w woj. mazowieckim:  

        odbyło się 15 narad, w których uczestniczyło 354 osoby realizujące program,  

        udzielano poradnictwa: 1 884 porad, 2 208 odbiorców,  

        zorganizowano 284 pogadanki dla 3 975 uczestników (uczniowie, pacjentki, rodzice uczniów),  

        149 prelekcji dla pacjentek oddziałów ginekologiczno – położniczych i uczniów szkół ponadgimnazjalnych – 3 979 edukowanych, 

 

Realizacja działań programowych była oceniana w 22 szkołach i w 3 placówkach służby zdrowia. 

Podczas realizacji programu współpracowano z przedstawicielami lokalnych władz samorządowych, mediami lokalnymi, Instytutem Matki i Dziecka, personelem medycznym, Akademią Medyczną w Warszawie, Krajowym Konsultantem Naturalnego Planowania Rodziny, parafiami rzymskokatolickimi, przedstawicielami szkół i ZOZ.   

Zasięg programu w 2008 r. w woj. mazowieckim:  

Liczba placówek realizujących program: 

        szkoły ponadgimnazjalne                              -   58   (12,4%) 

        szkoły gimnazjalne                                       -   23   (3%) 

        PSSE                                                         -   14   co stanowi 37% z 38 PSSE na Mazowszu 

       poradnie K                                                  -   25

        oddziały ginekologiczno-położnicze                -    5   

        poradnie przedmałżeńskie                            -     3  

        ZOZ-y                                                        -   30  (1,6%)  

        zakłady pracy                                              -   11 

 

Liczba osób objętych edukacją:  

        uczniowie szkół ponadgimnazjalnych             -   11 734    

        uczniowie szkół gimnazjalnych                      -     2 410     

        dyrektorzy, nauczyciele, pedagodzy              -        652  

        rodzice uczniów                                          -     1 397 

        pacjentki placówek służby zdrowia               -     6 579 

        odbiorcy działań medialnych (szacunkowo)   -     2 000 

        osoby z poradni przedmałżeńskich                -        220  

        lekarze                                                       -          30 

        pielęgniarki i położne                                    -          37 

        kobiety z zakładów pracy                             -          50 

        właściciele i pracownicy bhp w zakładach     -          10 

        uczestnicy festynów                                    -        150  

 

1.2 INTERWENCJE PROGRAMOWE WOJEWÓDZKIE 

  1.2.1    WYBIERZ ŻYCIE – PIERWSZY KROK”           


         29 marca 2007 roku Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Warszawie podpisała porozumienie z Centrum Onkologii – Instytut w Warszawie o współpracy w zakresie prowadzenia działań oświatowo - zdrowotnych i promocji zdrowia w województwie mazowieckim. Na mocy porozumienia Oddział OZ i PZ w Warszawie przygotował i wdrożył, przy wsparciu merytorycznym specjalistów z Centrum Onkologii, pilotażową wersję kampanii edukacyjnej w zakresie profilaktyki raka szyjki macicy. 

 

 

        Inauguracja programu odbyła się 10 kwietnia 2007 roku w formie szkolenia, które miało miejsce w Centrum Onkologii w Warszawie. Uczestnikami byli Państwowi Powiatowi Inspektorzy Sanitarni z województwa mazowieckiego, specjaliści ds. oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia oraz szkolni koordynatorzy programu ze szkół wytypowanych do pilotażu. Zagadnienia omawiane na spotkaniu dotyczyły epidemiologii oraz czynników ryzyka raka szyjki macicy, diagnostyki, profilaktyki i badań przesiewowych oraz psychologicznych aspektów choroby nowotworowej. Ponadto przedstawione zostały: metodyka realizacji kampanii edukacyjnej i materiały programowe.  

        Ewaluacja pilotażu skłoniła Oddział OZ i PZ oraz Wojewódzki Ośrodek Koordynujący do dalszej pracy nad udoskonalaniem programu. Metodyka działań nie budziła zastrzeżeń, natomiast gruntownej zmiany wymagały materiały i pomoce programowe. Pilotaż wykazał, iż materiały nie były dostosowane do wieku odbiorców, a te które były nie dawały podstaw merytorycznych do prowadzenia edukacji w szkołach.  

       Mając powyższe na uwadze Oddział OZ i PZ zaprosił do współpracy dodatkowych partnerów, m.in.: Fundację Edukacji Społecznej. We wrześniu 2007 r. powstał zespół, którego zadaniem było udoskonalenie programu oraz stworzenie nowego oprzyrządowania.  

        Podczas gdy Oddział OZ i PZ WSSE pracował nad udoskonalaniem programu, koordynatorzy powiatowi prowadzili działania w szkołach i w środowisku szkolnym w oparciu o metodykę i materiały z pilotażu. Ze względu na fakt, że problem raka szyjki macicy jest tematem trudnym, o charakterze medycznym, powiatowi koordynatorzy są nieustannie szkoleni w tym zakresie. W grudniu 2007r. w Mądralinie odbyło się 3-dniowe szkolenie dla pracowników PSSE na Mazowszu. Jednym z tematów były medyczne i społeczne aspekty profilaktyki raka szyjki macicy. Koordynatorzy spotkali się ze wszystkimi partnerami działań i mieli okazję wypowiedzieć się w kwestii trudności podczas prowadzenia działań programowych oraz zaproponować bardziej skuteczne rozwiązania.  

       Aktualnie trwa edycja 2008/2009, która nie jest już traktowana jako kampania edukacyjna, tylko jako program edukacyjny pt. „Wybierz Życie – Pierwszy Krok”. Program realizowany jest w oparciu o założenia kampanii edukacyjnej.  

        Na poziomie wojewódzkim partnerami programu są Wojewódzki Ośrodek Koordynujący Populacyjny Program Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy powołany przy Centrum Onkologii w Warszawie oraz Fundacja Edukacji Społecznej. Przedsięwzięcie otrzymało akceptację m.in.: Mazowieckiego Kuratorium Oświaty, Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, a w jego powstanie zaangażowani są specjaliści – autorytety medyczne z takich organizacji jak Polskie Towarzystwo Ginekologiczne, Polska Unia Onkologii, Polskie Towarzystwo Zakażeń HPV.  

Celem programu edukacyjnego „Wybierz Życie – Pierwszy Krok”  jest zmniejszenie zachorowalności i umieralności na raka szyjki macicy poprzez:  

        zwiększenie poziomu wiedzy na temat profilaktyki raka szyjki macicy i roli wirusa HPV w jego powstawaniu,  

        przekazanie wiedzy o czynnikach ryzyka raka szyjki macicy (profilaktyka pierwotna i wtórna),  

        motywowanie kobiet do regularnego poddawania się badaniom profilaktycznym przez całe życie, 

        przygotowanie młodzieży do roli liderów edukacji zdrowotnej w środowisku lokalnym,  

        dostarczenie informacji o świadczeniodawcach wykonujących badania cytologiczne. 

 

       Program realizowany jest w oparciu o materiały edukacyjne, będące owocem pracy zespołu programowego. W ich skład wchodzą: poradnik dla szkolnych realizatorów i koordynatorów programu wraz z prezentacją multimedialną, zakładki dla uczniów i składanki dla rodziców.

Program jest na etapie realizacji w szkołach. Przystąpiło do niego 317 szkół ponadgimnazjalnych z 38 powiatów na Mazowszu. Inauguracja programu miała miejsce 25 września 2008 roku podczas konferencji zorganizowanej w Bibliotece Narodowej dla przedstawicieli szkół, PPIS, specjalistów oz i pz PSSE, przedstawicieli mediów oraz przedstawicieli urzędów i instytucji zajmujących się zdrowiem kobiet. Następnie program został wdrożony w szkołach ponadgimnazjalnych poprzez organizację 13 szkoleń warsztatowych dla szkolnych realizatorów programu. Szkolenia zorganizowały WSSE Warszawa, PSSE Warszawa, Ciechanów, Garwolin, Ostrołęka, Płock, Radom Siedlce, Wyszków. Ogółem uczestniczyło w nich 399 przedstawicieli szkół mazowieckich. 

 

 

 

1.2.2  ”OD SAMOBADANIA PIERSI DO MAMMOGRAFII”  

       W związku z ogromną popularnością programu „Różowa wstążeczka”, którego realizacja została zakończona na szczeblu krajowym w 2006 roku, Oddział OZ i PZ WSSE w Warszawie postanowił kontynuować działania związane z profilaktyką raka piersi. W dniu 16 sierpnia 2007 roku, Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Warszawie podpisał porozumienie o współpracy z Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie w Warszawie. Na mocy tego porozumienia Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna – Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia zainicjował i wdrożył w województwie mazowieckim kampanię edukacyjną pt.: „Od samobadania piersi do mammografii” 

       Inauguracja programu odbyła się 20 września 2007 roku podczas szkolenia, w którym uczestniczyło 200 osób: specjaliści oz i pz z 38 PSSE oraz szkolni koordynatorzy i realizatorzy programu. Organizatorem szkolenia był Oddział OZ i PZ WSSE oraz Wojewódzki Ośrodek Koordynujący Populacyjny Program Wczesnego Wykrywania Raka Piersi. Szkolenie odbyło się w Centrum Onkologii w Warszawie, skąd również zostali pozyskani wykładowcy części medycznej szkolenia, m.in.: dr Wiktor Chmielarczyk, dr Monika Nagadowska, dr Ewa Wesołowska. W szkoleniu udział wziął przedstawiciel Departamentu Zdrowia Publicznego i Promocji Zdrowia Głównego Inspektoratu Sanitarnego – p. Joanna Skowron. Spotkanie otworzył PWIS w Warszawie, następnie w I części omawiane były takie zagadnienia jak: epidemiologia i czynniki ryzyka zachorowania; metody wykrywania, diagnostyki i leczenia raka piersi; aspekty psychologiczne choroby zarówno od strony pacjenta, jaki i jego najbliższego otoczenia. II część szkolenia poświęcona była metodyce prowadzenia działań programowych na szczeblu powiatu i szkoły. Przez Kierownika Oddziału OZ i PZ WSSE w Warszawie omówione zostały założenia programu, materiały i pomoce programowe oraz podział zadań dla koordynatorów powiatowych i szkolnych. Każdy uczestnik szkolenia otrzymał metodykę programu, która zawiera opis problemu raka piersi, uzasadnienie prowadzenia tego typu działań w szkole, a także sam opis działań (cele, adresaci, ramy czasowe, itd.), konspekty zajęć edukacyjnych, konsultowane ze specjalistami z Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie, płytę CD z filmem edukacyjnym, płytę CD z prezentacją multimedialną dla nauczycieli oraz treściami wykładów ze szkolenia, jak również plakaty oraz ulotki. Program „Od samobadania piersi do mammografii” został skonstruowany w oparciu o podobny schemat jak program „Różowa wstążeczka”. Problem raka piersi został opisany zarówno pod względem występowania, czynników zwiększających zachorowania, objawów, jak i pod względem możliwości profilaktyki. 

 

Cel główny: edukacja młodzieży w wielu 16-19 lat oraz ich rodziców i nauczycieli w zakresie profilaktyki raka piersi, a także zapewnienie kobietom dostępu do badań mammograficznych.  

Cele szczegółowe 

        Przekazanie wiedzy na temat raka piersi;  

        Zwiększenie świadomości o istnieniu czynników ryzyka raka oraz uwrażliwienie młodych kobiet na profilaktykę;  

        Przekazanie informacji  o świadczeniodawcach wykonujących badania mammograficzne;  

        Kształtowanie postaw zdrowotnych (samokontrola organizmu, możliwość identyfikacji znaków ostrzegawczych, wyrobienie nawyku poddawania się badaniom profilaktycznym), 

        Oddziaływanie wyedukowanej młodzieży na swoje najbliższe otoczenie (rodzinę, znajomych). 

 

Adresaci:  

        Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych (dziewczęta i chłopcy)  

        Rodzice uczniów  

        Kadra pedagogiczna szkół 

 

Partnerzy: Mazowieckie Kuratorium Oświaty, Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli  

Realizatorzy: Szkolni koordynatorzy programu: wychowawcy, nauczyciele biologii lub przygotowania do życia w rodzinie, pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania lub inne osoby wytypowane przez dyrektora szkoły, przy wsparciu pracowników OZ i PZ PSSE, WOK oraz lokalnych autorytetów medycznych. 

 

Działania zasadnicze w woj. mazowieckim w  2008 r. : 

 

       Program wdrożony został w 38 powiatach województwa mazowieckiego. Do realizacji działań programowych przystąpiły 254 szkoły ponadgimnazjalne, 34 gimnazja, 120 Zakładów Opieki Zdrowotnej oraz 23 szpitale. Objął zasięgiem 629 641 osób (uczniów, nauczycieli, rodziców, pacjentki i innych). Był realizowany w szkołach jak i w środowisku pozaszkolnym (służba zdrowia, samorządy lokalne, media). 

W ramach programu w 2008 r. zorganizowano:

        56 szkoleń dla 2 177 szkolnych koordynatorów i
     realizatorów programu, 
        89 narad dla 896 uczestników, 
        1 237 pokazów samobadania piersi – 29 762
     odbiorców, 
        780 instruktaży dla 12 395 osób,
        8 199 porad dla 14 138 odbiorców, 
        362 prelekcji dla 13 731 osób, 
        1 546 pogadanek – 42 823 odbiorców, 
        1 222 projekcji filmów – 33 226 odbiorców,
        216 wykładów dla 6 735 osób, 
            34 punktów informacyjnych, które odwiedziło 4
     462 uczestników imprez plenerowych i
  
       festynów, 
        3 konkursy dla 85 uczestników. 

 

 

 

Ponadto:  

        ukazało się 6 artykułów prasowych, 

        emitowano 4 audycje radiowe.

 

Realizacja działań programowych była oceniana w 131 szkołach i w 21 placówkach służby zdrowia.                                

Działania wzmacniające w 2008 r.: 

 

        Oddział OZ i PZ WSSE zorganizował 2 szkolenia w zakresie profilaktyki nowotworów (rak piersi i rak szyjki macicy) dla pracowników WSSE w Warszawie. Szkolenia odbyły się 19 lutego i 19 marca br. w siedzibie WSSE na ul. Żelaznej 79. W obu spotkaniach uczestniczyło 113 kobiet. Wykładowcami byli specjaliści z Centrum Onkologii: dr Piotr Bobkiewicz, dr Małgorzata Rokosz, mgr Barbara Jobda. Uczestnicy zadeklarowali chęć poddania się badaniom mammograficznym.
W konsekwencji PWIS w Warszawie stworzył możliwość skorzystania z takich badań przez pracowników WSSE. Do badań mammograficznych zakwalifikowało się i skorzystało ok. 50 kobiet. 

 

Zasięg programu- 2008 r.: 

Liczba placówek realizujących program: 

        szkoły ponadgimnazjalne                  - 254, co stanowi 54%  

        szkoły gimnazjalne                           -   34, co stanowi 4,6% 

        zakłady opieki zdrowotnej                 - 120, co stanowi 6,5% 

        poradnie K                                      -   35, 

        szpitale                                           -   23, co stanowi 21% 

 

Liczba osób objętych edukacją:   

       uczniowie (dziewczęta i chłopcy)                  -   34 730   

      dyrektorzy, nauczyciele, pedagodzy              -     3 491 

      rodzice uczniów                                          -   15 272 

     pacjentki placówek służby zdrowia                 -   49 130 

     odbiorcy działań medialnych (szacunkowo)   - 584 000  

Kontakt:
Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia WSSE w Warszawie
ul. Nowogrodzka 82
02-018 Warszawa
tel/fax. (22) 432 10 02
e-mail.
promocjazdrowia@wsse.waw.pl  

 
Copyright © 2006 Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Warszawie. All rights reserved.